Regulatorische Offenlegung

Offenlegungsreport
31.08.2018 Offenlegungsreport per 30.06.2018 (in Englisch) Download
30.06.2018 Characteristics of regulatory capital instruments as of 30.06.2018 Download
30.04.2018 Offenlegungsreport per 31.12.2017 (in Englisch) Download