Regulatorische Offenlegung

Offenlegungsreport
31.12.2018 Offenlegungsreport per 31.12.2018 (in Englisch) Download
31.12.2018 Characteristics of regulatory capital instruments as of 31.12.2018 Download
30.06.2018 Offenlegungsreport per 30.06.2018 (in Englisch) Download
31.12.2017 Offenlegungsreport per 31.12.2017 (in Englisch) Download