Regulatorische Offenlegung

Offenlegungsreport
30.06.2019 Offenlegungsreport per 30.06.2019 (in Englisch) Download
30.06.2019 Characteristics of regulatory capital instruments as of 30.06.2019 Download
31.12.2018 Offenlegungsreport per 31.12.2018 (in Englisch) Download
30.06.2018 Offenlegungsreport per 30.06.2018 (in Englisch) Download
31.12.2017 Offenlegungsreport per 31.12.2017 (in Englisch) Download